WODA, ŚCIEKI - OPERATY WODNOPRAWNE, POZWOLENIA WODNOPRAWNE

 

OPERAT WODNOPRAWNY

Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie kompleksowego wykonywania wszystkich rodzajów operatów wodnoprawnych. Operat wodnoprawny jest opracowaniem, stanowiącym podstawowy załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i jest niezbędnym dokumentem podczas toczącego się postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest przez właściwy organ administracji publicznej w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek zainteresowanego podmiotu. Na podstawie art. 131 ustawy Prawo wodne do wniosku dołącza się wymaganą prawem dokumentację:

 • operat wodnoprawny (2 egzemplarze);
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT z klauzulą prawomocności), lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Ponadto, w zależności od wnioskowanego pozwolenia, wymagane jest dołączenie dodatkowej dokumentacji, np. dokumentacja hydrogeologiczna itp.

KIEDY I NA CO WYMAGANE JEST POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Zgodnie z art. 122 prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne wymagane jest m.in. na szczególne korzystanie z wód, określone w art. 37 ustawy Prawo wodne jako:

 • pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych i podziemnych (np. pobór wody ze studni, rzeki, potoku, jeziora);
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
 • regulacje wód;
 • wykonanie urządzeń wodnych (wyloty kanalizacji deszczowej, rowy, kanały otwarte, przepusty itp.);
 • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
 • odwadnianie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych;
 • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego wymienione w rozporządzeniu ministra środowiska Dz. U. z 2005 r. nr 233,poz. 1988 ze zm.

Szczegółowy zakres operatu wodnoprawnego tj. załączniki graficzne oraz załączniki do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego zależą od rodzaju inwestycji, lub projektowanych urządzeń wodnych oraz zakresu zamierzonego korzystania z wód. Właściwe przygotowanie kompletnej dokumentacji do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego pozwoli uniknąć niepotrzebnych problemów, oraz umożliwi szybkie uzyskanie decyzji.

DODATKOWE INFORMACJE

 • szacunkowy czas wykonania operatu wodnoprawnego: ok. 21 dni roboczych;
 • szacunkowy czas uzyskania pozwolenia wodnoprawnego: ok. 2 miesiące;
 • koszt przygotowania kompletu dokumentów jest zawsze określany indywidualnie, dokładna kalkulacja jest sporządzana na podstawie zapytania ofertowego (telefon, e-mail, fax, itp.);
 • opłata skarbowa za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosi 217 zł;
 • zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego oraz inne wymienione w art.7 ww. ustawy.

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków opadowych z odcinka chodnika i drogi powiatowej nr K2191 Mników – Czułów – Sanka do przydrożnego rowu otwartego, na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji W-1 oraz na likwidację istniejącego przydrożnego rowu otwartego
 • Operat wodnoprawny na piętrzenie wód rzeki Nidzicy w zakresie przepływów niskich, średnich i średniowysokich, za pomocą istniejących urządzeń wodnych w KM 13+108, oraz na szczególne korzystanie z wód do celów energetycznych
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i przemysłowych, z terenu zakładu
 • Operat wodnoprawny dla projektowanej budowy przepustu na działkach nr 450, 1301, 447/10 w ramach inwestycji „Budowa zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr (180108) 2126K (działka nr 1280/1) Krzeszowice – Przeginia na działkę nr 450 w celu obsługi komunikacyjnej budynku w obrębie działki na 447/10 w miejscowości Czubrowice, gmina Jerzmanowice – Przeginia”
 • Operat wodnoprawny na przekroczenie potoku Miękinka kanalizacją sanitarną
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków opadowych do rowu otwartego, lewobrzeżnego dopływu cieku naturalnego Drwinka znajdującego się w zlewni rzeki Serafy
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do miejskiej kanalizacji sanitarnej w Krakowie
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu oczyszczonych wód opadowych z parkingu, placu manewrowego, drogi dojazdowej (teren utwardzony) i połaci dachowych do rowu melioracyjnego
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków przemysłowych z ręcznej myjni samochodowej na projektowanej stacji paliw w Częstochowie do urządzeń kanalizacji miejskiej
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do miejskiej kanalizacji w Tarnowie
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych ze studni
 • Operat wodnoprawny ujęcia wód podziemnych w miejscowości Nowa Góra – Paryż dla potrzeb zasilania wodociągu Nowa Góra, Ostrężnica, Łany – Paryż
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pośrednictwem czterech studzien wierconych SW-1bis, SW-2, S-VIII, S-IXbis w miejscowości CICHAWA gm. Gdów
 • Operat wodnoprawny na odprowadzanie odcieków opadowo-przemysłowych z dołu szlamowego, w którym składowane są odpady ropopochodne, znajdującego się na terenie Kopalni Ropy Naftowej „Lipinki” w miejscowości Lipinki – pow. Gorlicki
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do miejskiej kanalizacji sanitarnej w Zakopanem
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i przemysłowych, z terenu Huty Skawina do rzeki Skawinka
 • Operat wodnoprawny na wykonanie wylotu kanalizacji opadowej, oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych dla projektowanego zespołu budynków obręb Podgórze, do rowu melioracyjnego (dopływ pot. Pychowickiego)
 • Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu oczyszczonych wód opadowych z parkingu, placu manewrowego, drogi dojazdowej (teren utwardzony) i połaci dachowych do potoku Czernka
 • Operat wodnoprawny na odprowadzenie oczyszczonych ścieków oraz wód opadowych z terenu Zakładu Produkcyjnego w miejscowości Nieznanowice do rowu melioracyjnego w zlewni rzeki Raby
 • Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych z dołu szlamowego, w którym składowane są odpady ropopochodne, znajdującego się na terenie Kopalni Ropy Naftowej w miejscowości pow. Gorlicki
 • Operat wodnoprawny na odprowadzenie oczyszczonych ścieków z mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Balice do potoku Olszanickiego dopływu rzeki Rudawy
 • Operat wodnoprawny na odprowadzenie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w miejscowości Niegoszowice do rowu melioracyjnego (bez nazwy) mającego ujście w potoku Będkówka dopływie rzeki Rudawy
 • Operat wodnoprawny na odprowadzenie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w miejscowości Radwanowice do potoku bez nazwy dopływu potoku Rudawka
 • Operat wodnoprawny na odprowadzenie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w miejscowości Zelków do potoku Kluczwoda
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych ze studni głębinowej
 • Operat wodnoprawny na odwodnienie Odkrywkowego Zakładu Górniczego poprzez odprowadzanie wód opadowych do odbiornika tj. rowu bez nazwy przebiegającego wzdłuż ul. Nad Potokiem dopływu potoku „Potok”
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu oczyszczonych wód opadowych z połaci dachowych, budynków oraz powierzchni utwardzonych (dróg, parkingów) i wód drenażowych do ziemi
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wody ze studni SF-1 dla wodociągu Filipowice, Wola Filipowska Gmina Krzeszowice
 • Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych ze studni S-2 w Grojcu, gmina Alwernia dla potrzeb wodociągu Zalas, gmina Krzeszowice
 • Operat wodnoprawny ujęcia wód podziemnych w miejscowości Dubie dla potrzeb zasilania wodociągu Dubie Gmina Krzeszowice
 • Operat wodnoprawny na przejście siecią kanalizacyjną pod ciekami i ich ubezpieczenie w miejscowości Miękinia – Stawiska gmina Krzeszowice
 • Operat wodnoprawny na pobór wody i eksploatację ujętego źródła na potrzeby wodociągu lokalnego dla miejscowości NOWA GÓRA i MIĘKINIA gmina Krzeszowice
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu oczyszczonych ścieków bytowych, oraz ścieków opadowych z Oczyszczalni Ścieków w Rudnie do cieku bez nazwy w zlewni rzeki Chechło
 • Operat wodnoprawny na pobór wody i eksploatację ujętego źródła dla wodociągu wiejskiego /lokalnego/ w Paczółtowicach
 • Operat wodnoprawny dla ujęcia wód podziemnych w miejscowości Nowa Góra – Paryż dla potrzeb zasilania wodociągu Nowa Góra, Ostrężnica, Łany – Paryż
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wody ze studni SP-1 w miejscowości Siedlec, Gmina Krzeszowice
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pośrednictwem ośmiu studzien wierconych S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6bis, S-7bis, S-8 w dolinie rzeki Raby w miejscowości GDÓW Gm. Gdów
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pośrednictwem czterech studni wierconych SW-1bis, SW-2, S-VIII, S-IXbis w miejscowości CICHAWA gm. Gdów
 • Operat wodnoprawny na odprowadzenie ścieków przez Zakład Przeróbki Złomu „ZŁOMEX”S.A. z obszaru składowania złomu i rozbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji do kanalizacji należącej do Arcelor Mittal Poland S.A. Kraków – Nowa Huta
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków opadowych z odcinka chodnika i drogi powiatowej nr K2191 Mników – Czułów – Sanka do przydrożnego rowu otwartego, na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji W-1 oraz na likwidację istniejącego przydrożnego rowu otwartego gmina Liszki
 • Operat wodnoprawny dla projektowanej budowy przepustu na działkach nr 450, 1301, 447/10 w ramach inwestycji „Budowa zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr (180108) 2126K (działka nr 1280/1) Krzeszowice – Przeginia na działkę nr 450 w celu obsługi komunikacyjnej budynku w obrębie działki na 447/10 w miejscowości Czubrowice, gmina Jerzmanowice – Przeginia”
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do kanalizacji ogólnospławnej z projektowanej podczyszczalni ścieków zakaźnych kwasem nadoctowym w ramach rozbudowy Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do miejskiej kanalizacji w Tarnowie
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do miejskiej kanalizacji w Nowym Sączu
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do miejskiej kanalizacji sanitarnej w Krakowie
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków przemysłowych z ręcznej myjni samochodowej na projektowanej stacji paliw w Częstochowie do urządzeń kanalizacji miejskiej w Częstochowie
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do miejskiej sieci kanalizacji w Gorlicach
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia, oraz retencjonowania śródlądowych wód powierzchniowych rzeki Nidzicy za pomocą istniejących urządzeń wodnych – jazu w KM 13+108, poboru oraz odprowadzania wód powierzchniowych za pomocą istniejących urządzeń wodnych – kanału otwartego – młynówki, oraz korzystania z wód do celów energetycznych, oraz na wykonanie urządzeń wodnych tj.: ujęcia brzegowego, przepławki dla ryb w formie baypasu, drenażu liniowego odprowadzającego podwyższone wody gruntowe wzdłuż lewego brzegu rzeki Nidzica wylotem do tej samej rzeki poniżej jazu piętrzącego, obiektu energetyki wodnej – odbudowy komory turbinowej