REALIZACJA ZARZĄDZEŃ POKONTROLNYCH WIOŚ

Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska ma na celu zapewnienie odpowiednich standardów jakości środowiska poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów ochrony środowiska. Jeśli organ inspekcji stwierdził nieprawidłowości, wydaje on zarządzenie pokontrolne, które powinno precyzyjnie i przejrzyście określa jakie działania powinien podjąć przedsiębiorca.

Kontrola WIOŚ dotyczy oceny:

 • realizacji zadań określonych dla Polski w Traktacie Akcesyjnym;
 • przestrzegania przepisów w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do wód powierzchniowych z punktowych źródeł komunalnych;
 • przestrzegania przepisów w zakładach zlokalizowanych na obszarach zagrożonych wg oceny jakości powietrza z uwagi na emisję PM10 i B(a)P;
 • realizacji zadań ujętych w KPGO 2014 w zakresie likwidacji mogilników;
 • jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalacje w ramach Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń ;
 • przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez prowadzących instalacje objęte pozwoleniami zintegrowanymi;
 • zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami;
 • przestrzegania przepisów w zakresie gospodarki ściekowej (w tym: obowiązujące dyrektywy UE);
 • przestrzegania przepisów w zakresie ochrony powietrza (w tym: monitorowanie i kontrolowanie jakości paliw, duże źródła spalania paliw, substancje zubożające warstwę ozonową, emisja lotnych związków organicznych);
 • przestrzegania przepisów dot. postępowania z odpadami (w tym: przemieszczanie odpadów, opakowania, opłata produktowa i depozytowa, składowiska, oleje odpadowe, PCB, azbest, spalanie i współspalanie odpadów, osady ściekowe);
 • przestrzegania wymagań ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 • przestrzegania wymagań ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
 • przestrzegania wymagań ustawy o bateriach i akumulatorach;
 • ograniczenie uciążliwości związanych z ponadnormatywną emisją hałasu i promieniowania elektromagnetycznego;
 • realizacji obowiązków wynikających z przeciwdziałania poważnym awariom;
 • przestrzegania wymagań ustawy o substancjach i preparatach chemicznych.

W wypadku kontroli WIOŚ wydane zostało zarządzenie pokontrolne oferujemy pomoc w realizacji zarządzeń i dopełnieniu zawartych w nim wytycznych.

 
Jeśli są Państwo zainteresowani prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta