DUŚ - RAPORTY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie kompleksowego wykonywania raportów oddziaływania na środowisko. Raport oddziaływania na środowisko (RONŚ) jest podstawowym załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia (DUŚ), oraz dokumentem przedstawiającym jej prognozowany wpływ na środowisko. Podczas procedury OOŚ przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko wymagana dla określonego rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko, a także na etapie ubiegania się o finansowanie z funduszy unijnych.

Wykaz przedsięwzięć objętych koniecznością uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia (DUŚ) przedstawia Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wykonujemy profesjonalne usługi w zakresie sporządzania karty informacyjnej przedsięwzięcia. Karta informacyjna przedsięwzięcia jest dokumentem zawierającym podstawowe dane o planowanym przedsięwzięciu, umożliwiającym właściwym organom administracji podjęcie decyzji o potrzebie lub braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla danej inwestycji w pełnym zakresie. Karta informacyjna przedsięwzięcia jest załączana do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla planowanych inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (grupa II). Stanowi również załącznik do zapytania o zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (grupa I).

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH INWESTYCJI (DUŚ)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa warunki, przy spełnieniu których może być przeprowadzona realizacja planowanego przedsięwzięcia (inwestycji). Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji wydawana jest przez właściwy organ administracji publicznej w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek zainteresowanego podmiotu. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz ze stosownymi załącznikami przygotowuje i składa Inwestor.

Do wniosku konieczne jest dołączenie wymaganych prawem załączników:

 • w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, załącznikiem do wniosku jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w 3 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną dokumentów;
 • w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, załącznikiem jest karta informacyjna przedsięwzięcia w 3 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną, przy czym organ administracyjny może nałożyć obowiązek przeprowadzenia procedury OOŚ, wtedy konieczne jest sporządzenie i załączenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w 3 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną;
 • w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000, załącznikiem do wniosku jest karta informacyjna przedsięwzięcia w 3 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną i w przypadku nałożenia przez organ administracyjny obowiązku podjęcia dalszych analiz – raport oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji w 3 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną.

KIEDY I NA CO WYMAGANA JEST DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH INWESTYCJI (DUŚ)

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach należy uzyskać przez wystąpieniem o wydanie następujących rodzajów decyzji lub pozwoleń jeśli inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na środowisko:

 • decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego, decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzja o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych;
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • koncesja na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz na składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;
 • pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych;
 • decyzja ustalająca warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów;
 • decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów;
 • decyzja o zmianie lasu na użytek rolny;
 • decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
 • decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;
 • decyzja o ustaleniu lokalizacji autostrady;
 • decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, wydawanej na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego.

DODATKOWE INFORMACJE

 • szacunkowy czas wykonania raportu oddziaływania na środowisko: ok. 31 dni roboczych;
 • szacunkowy czas uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: ok. 3 miesiące;
 • koszt przygotowania kompletu dokumentów jest zawsze określany indywidualnie, dokładna kalkulacja jest sporządzana na podstawie zapytania ofertowego (telefon, e-mail, fax, itp.);
 • opłata skarbowa za wydanie DUŚ wynosi 205 zł;
 • zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego oraz inne wymienione w art.7 ww. ustawy.

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

 • Raport oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali produkcyjnej i magazynowej z rampą zewnętrzną oraz budowie przyłącza wody i bezodpływowego osadnika na nieczystości” dla zakładu produkcji wypieku paluszków w m. Malec, na działkach nr 1332/2 i 135, gm. Kęty
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla inwestycji 27 domków jednorodzinnych na działkach o numerach ewidencyjnych: 1201/1 i 1201/6 w Świątnikach Górnych
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej przeznaczonej do przechowywania materiałów opakowaniowych w m. Proszowice, na działce 744, gm. Proszowice
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanej drogi gminnej nr 060 w Zielonkach (ul. Na Popielówke) wraz z kolektorem kanalizacji sanitarnej i burzowej oraz oświetleniem ulicznym
 • Raport oddziaływania na środowisko projektowanego zakładu remontowego maszyn elektrycznych i urządzeń przemysłowych na działce nr 474/32 w Gorlicach przy ul. Młyńskiej
 • Raport oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie płyty obornikowej do kompostowania w Borzęcinie na działce nr ewidencyjny 2078/1 gmina Borzęcin, powiat brzeski
 • Raport odziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na uruchomieniu stacji demontażu pojazdów
 • Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. budowa salonu samochodowego z garażem podziemnym, oraz częścią serwisową i stacją kontroli pojazdów, urządzeniami technicznymi na działkach nr 1265, 1268, 1269, 1270 obr 33 Krowodrza, budowa wjazdów z działki nr 1246/27 obr 33 Krowodrza przy ul. Jasnogórskiej w Krakowie
 • Raport oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną: drogą dojazdową, mostem, zasilaniem elektrycznym, przyłączem wodociągowym oraz rurociągiem odprowadzającym oczyszczone ścieki do rzeki Głogoczówka w miejscowości Krzyszkowice